منبع سوالات امتحانی پیام نور
نويسندگان
[ ۱۳٩٢/٢/٢۸ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ ]


بخش اول :نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حقوق کلیک کنید
بخش چهارم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت بازرگانی کلیک کنید
بخش پنجم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته فیزیک کلیک کنید
بخش ششم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته تاریخ کلیک کنید
بخش هفتم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زیست شناسی کلیک کنید
بخش هشتم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته شیمی کلیک کنید
بخش نهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته روانشناسی کلیک کنید
بخش دهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته اقتصاد کلیک کنید
بخش یازدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته جغرافیا کلیک کنید
بخش دوازدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته صنایع کلیک کنید
بخش سیزدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زبان و ادبیات عرب کلیک کنید
بخش چهاردهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم تربیتی کلیک کنید
بخش پانزدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته الهیات کلیک کنید
بخش شانزدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته تربیت بدنی کلیک کنید
بخش هفدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کشاورزی کلیک کنید
بخش هجدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حسابداری کلیک کنید
بخش نوزدهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کتابداری کلیک کنید
بخش بیستم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته آمار کلیک کنید
بخش بیست و یکم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته ریاضی کلیک کنید
بخش بیست و دوم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت دولتی کلیک کنید
بخش بیست و سوم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت جهانگردی کلیک کنید
بخش بیست و چهارم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم اجتماعی کلیک کنید
بخش بیست و پنجم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زمین شناسی کلیک کنید
بخش بیست و ششم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی کلیک کنید
بخش بیست و هفتم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم سیاسی کلیک کنید 
بخش بیست و هشتم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت پروژه کلیک کنید
بخش بیست و نهم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت صنعتی کلیک کنید

[ ۱۳٩۱/٩/۱٧ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ ]
[ ۱۳٩۱/٤/٥ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ ]
[ ۱۳٩۱/٤/٥ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ]


مجموعه دهم نمونه سوالات پیام نور 
دانلود رایگان نمونه سوال کارشناسی ارشد پیام نور کلیه
 رشته ها نیمسال اول ۹۰-۸۹

۱۲ خرداد ۹۰ به روز شد

بخش اول: نمونه سوالات ارشد پیام نور دروس رشته مدیریت بازرگانی کلیک کنید 
بخش دوم: نمونه سوالات ارشد پیام نور دروس رشته حسابداری کلیک کنید 
بخش سوم: نمونه سوالات ارشد پیام نور دروس رشته مدیریت دولتی کلیک کنید
بخش چهارم: نمونه سوالات ارشد پیام نور دروس رشته حقوق کلیک کنید

[ ۱۳٩۱/٤/٥ ] [ ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ] [ ]

مجموعه هفتم نمونه سوالات پیام نور 
دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه
رشته ها نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 
۱۰ فروردین ۹۰ به روز شد

بخش اول : نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، علوم کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حقوق کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت کلیک کنید
بخش پنجم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حسابداری کلیک کنید
بخش ششم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته صنایع ، پروژه ، اجرایی کلیک کنید
بخش هفتم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته شیمی کلیک کنید
بخش هشتم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کشاورزی کلیک کنید
بخش نهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زیست شناسی کلیک کنید
بخش دهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مترجمی کلیک کنید
بخش یازدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته فیزیک کلیک کنید
بخش دوازدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته ادبیات کلیک کنید
بخش سیزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته آمار و ریاضی کلیک کنید
بخش چهاردهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته روانشناسی کلیک کنید
بخش پانزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته مدیریت جهانگردی کلیک کنید
بخش شانزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم سیاسی کلیک کنید
بخش هفدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته اقتصاد کلیک کنید
بخش هجدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته الهیات کلیک کنید
بخش نوزدهم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته تاریخ کلیک کنید
بخش بیستم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زمین شناسی کلیک کنید
بخش بیستم و یکم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کتابداری کلیک کنید
بخش بیستم و دوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم اجتماعی کلیک کنید
بخش بیستم و سوم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته علوم تربیتی کلیک کنید
بخش بیستم و چهارم : نمونه سوالات پیام نور دروس رشته تربیت بدنی کلیک کنید                                                        (منبع سایت اخبارپیام نور)

[ ۱۳٩٠/٢/۱ ] [ ٥:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ]

 


مجموعه ششم نمونه سوالات پیام نور 
دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه
رشته ها نیمسال اول ۸۹-۸۸ 
۳۱ خرداد ۸۹ به روز شد
بخش اول : نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات پیام نور رشته حقوق کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات پیام نور رشته حسابداری کلیک کنید
بخش پنجم: نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت کلیک کنید
بخش ششم : نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع - پروژه - اجرایی کلیک کنید
بخش هفتم : نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی کلیک کنید
بخش هشتم : نمونه سوالات پیام نور رشته کشاورزی - محیط زیست - علوم دامی کلیک کنید
بخش نهم : نمونه سوالات پیام نور رشته شیمی کلیک کنید
بخش دهم : نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی کلیک کنید
بخش یازدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته الهیات کلیک کنید
بخش دوازدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته آمار و ریاضی کلیک کنید
بخش سیزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته زیست شناسی کلیک کنید
بخش چهاردهم : نمونه سوالات پیام نور رشته مترجمی - ادبیات انگلیسی کلیک کنید
بخش پانزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی کلیک کنید
بخش شانزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته ادبیات فارسی کلیک کنید
بخش هفدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا کلیک کنید
بخش هجدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی کلیک کنید
بخش نوزدهم : نمونه سوالات پیام نور رشته فیزیک کلیک کنید


نکته :
در صورت فلیتر بودن لینک دانلود برای استفاده از نمونه سوالات از گزینه view استفاده کنید                                                                                    (منبع سایت اخبارپیام نور)

[ ۱۳٩٠/۱/۳۱ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ]
درباره وبلاگ

موضوعات وب
 
امکانات وب

بک لینک فا